Historia biblioteki

Powstanie i początki działalności GBP w Wiskitkach nie są znane z powodu braku stosownych dokumentów. Z zachowanych kilku odpisów i kwestionariusza sprawozdawczo-statystycznego dla bibliotek za rok 1948, mogę wnioskować, że biblioteka istniała na pewno w 1948 roku.

Pierwszy kierownik Jan Skupiewski dokonał rejestracji biblioteki w dniu 27 stycznia 1950 roku, na podstawie karty rejestracyjnej i kwestionariusza sprawozdawczo-statystycznego za ro 19481. Dokumenty te zostały przesłane do Inspektora Szkolnego w Grodzisku Mazowieckim. Biblioteka otrzymała w rejestrze bibliotek nr 124.

W tym czasie biblioteka była podporządkowana finansowo istniejącej wówczas gminie Żyrardów-Wiskitki.

Od momentu powstania i rejestracji do roku 1954 biblioteka nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach.

W roku 1954 zaczęto likwidować istniejące gminy na rzecz nowo powstających gromad. Istniejące biblioteki zaczęto przemianowywać na grodzkie lub tworzyć nowe.

W roku 1955 następuje likwidacja gminy Żyrardów-Wiskitki. Odtąd wieś gmina jaką były Wiskitki staje się siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, zaś biblioteka zmienia nazwę na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Wiskitkach. Merytorycznie podlega Powiatowej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Mazowieckim.

W roku 1973 przeprowadzono ponowną reformę terenowych władz administracyjnych wsi2. Zamiast istniejących 4.315 gromad utworzono 2.365 gmin. Biblioteki znajdujące się w siedzibach gmin zostały bibliotekami gminnymi, pozostałe znajdujące się na terenie gmin przekształcono w ich filie3.

Wiskitki stają się siedzibą Urzędu Gminy. Gromadzka Biblioteka Publiczna w Wiskitkach po raz kolejny i zarazem ostatni zmienia nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiskitkach.

Reforma Administracyjna kraju w roku 1975 zmieniła zasady podziału terytorialnego z organizacji trzystopniowej w dwustopniową likwidując ogniwo pośrednie między gminą a województwem, jakim był powiat, jednocześnie zwiększono liczbę województw do 49.

Reforma ta pociągnęła za sobą zmiany w sieci bibliotek. Biblioteki powiatowe przekształcono w biblioteki miejskie oraz powołano pełną sieć bibliotek wojewódzkich.Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach zostaje przekazana pod nadzór fachowy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie, zaś w latach 1984-87 podlega Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie ul. Mielczarskiego 10.

Od 1990 roku gmina Wiskitki stała się gminą samorządową.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach podlegała wówczas finansowo Urządowi Gminy w Wiskitkach a merytorycznie działowi instrukcyjno-metodycznemu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach.

W 1999 r. po kolejnej reformie administracyjnej Kraju i utworzeniu 16 województw Biblioteka funkcjonuje w województwie mazowieckim, jest gminną instytucją kultury, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

1Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 14.01.1948 roku w sprawie rejestracji bibliotek i wypożyczalni książek.

2 Biblioteki w Polsce. Warszawa 1983, ss. 18-65.

3 Biblioteki w Polsce. Warszawa 1983, ss. 67-71.

Skip to content