Regulamin Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Wiskitkach oraz Filii Bibliotecznych w Guzowie, Jesionce i Starych Kozłowicach

Postanowienia ogólne

§ 1

Prawo do korzystanie ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.

§ 2

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

§ 3

1. Podstawą zapisania czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. dane osobowe czytelnika są zapisywane i przechowywane w bazie komputerowej Biblioteki zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych.

2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający powinien:

 a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania lub inny dokument stwierdzający tożsamość;

b) wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych                      ze zwrotem wypożyczonych książek;

c) zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

d) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice  lub opiekunowie prawni;

3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

4. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki.

5. Dane wykorzystane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z usług biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelników. Nie przewiduje się udostępniania danych.

6. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników Biblioteki  na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

7. Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

9. Czytelnik zapisując się do Biblioteki, podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

§ 4

1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2. W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych książek może być większa.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5. W razie braku książki Czytelnik powinien uzyskać informację , w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza, w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 5

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.

3.Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć inną książkę w zamian za zgubioną lub zniszczoną.

§ 6

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony § 4 ust. 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł. Za każdy miesiąc po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie pokrywa koszty opłat pocztowych pobierane według aktualnego cennika.

3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książki.

4. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Postanowienia końcowe 

§ 7

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach.

§ 8

Czytelnik nie stosujący się  do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach

REGULAMIN KRZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WISKITKACH

Każda osoba korzystająca z czytelni komputerowej zobowiązana jest do zapoznania
i przestrzegania wszystkich punktów regulaminu

 1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i dostępu do sieci Internet jest bezpłatne;
 2. Z jednego stanowiska może korzystać maksymalnie jedna osoba, po uprzednim wpisaniu się na listę znajdującą się u pracownika biblioteki;
 3. Każdy użytkownik czytelni jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu;
 4. Ograniczenie czasu pracy przy komputerze wyznacza się do 120 minut;
 5. O wszelkich awariach, nieprawidłowościach itp. należy niezwłocznie informować pracowników biblioteki;
 6. W przypadku konieczności skorzystania z drukarki, skanera, przenośnego dysku twardego itd., czytelnik zobowiązany jest do uzgodnienia i ustalenia tych działań z pracownikiem biblioteki;
 7. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z sieci wewnętrznej czytelni oraz
  z sieci Internet w sposób zgodny z prawem oraz z powszechnie przyjętymi zasadami;
 8. Użytkownikowi zabrania się: instalowania dodatkowego oprogramowania, używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów, wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych, wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych bez zgłoszenia u pracownika biblioteki konieczności przedłużenia czasu pracy,
 9. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez czytelnika, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za poniesione szkody;
 10. Czytelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane nagłym wyłączeniem komputera;
 11. Czytelnia nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za ich prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszenia prawa, jakich dopuszcza się nabywca informacji;
 12. Czytelnik w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci; 
 13. W szczególnych przypadkach obsługa czytelni może odmówić użytkownikom  możliwości skorzystania z usług;
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez pracownika biblioteki;
 15. Pracownicy biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w niniejszym regulaminie;
 16. Nieprzestrzeganie poniższego regulaminu może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej i materialnej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach

Skip to content